اطلاعات شخصی

دکتر شاهین

کاظمی

۰

تا کنون

نایب رئیس هیئت مدیره

توضیحات