اطلاعات متقاضی

متقاضی می بایست احدی از صاحبان امضای مجاز قانونی شرکت و یا به نمایندگی از آنها باشد

رمز عبور

هزینه عضویت در انجمن صنایع نساجی مبلع ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد